Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Preambula

 1. Spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Osloboditeľov č. 70, 040 17 Košice, IČO: 31 699 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, pod vložkou č. 5424/V, oddiel: Sro, sa svojim zákazníkom (dotknutým osobám) snaží poskytovať každý deň kvalitné služby, čo si vyžaduje aj spracovanie ich osobných údajov. Nesmierne dôležitou súčasťou riadneho poskytovania služieb zákazníkom je starostlivosť o ochranu nám poskytnutých osobných údajov dotknutých osôb, s čím je spojené aj ich zákonné spracovanie. K ochrane osobných údajov dotknutých osôb pristupujeme zodpovedne a preto chceme, aby mali dotknuté osoby istotu, že ich osobné údaje sú u nás v bezpečí. Taktiež je našou prioritou, aby dotknuté osoby vedeli, že ich osobné údaje spracúvame a používame výlučne v súlade  s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,  zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov pre účel tam uvedený, najmä v rozsahu nevyhnutnom pri uzatváraní záväzkových vzťahov a riadnom informovaní zákazníkov o ponukách v rozsahu priameho marketingu. Z uvedených dôvodov týmto poskytujeme dotknutým osobám poučenie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“).
 2. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov objasňuje, aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame, akým spôsobom a za akých podmienok ich spracúvame (ďalej aj „Informácia o spracúvaní osobných údajov“).

Čl. I. Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Osloboditeľov č. 70, 040 17 Košice, IČO: 31 699 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, pod vložkou č. 5424/V, oddiel: Sro (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ alebo „Auto Gábriel, s.r.o. Košice. “).
 2. V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb je možné kontaktovať spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice písomne na e-mailovej adrese osobneudaje@gabriel.sk alebo na adrese Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice. Osobné údaje dotknutých osôb, ako Prevádzkovateľ, spracúvame, zhromažďujeme, disponujeme nimi, pričom v uvedenom rozsahu nesieme zodpovednosť za ich zákonné spracovanie. Práva a povinnosti dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článku VIII. Informácie o spracovaní osobných údajov.
 3. Chceli by sme dotknuté osoby ubezpečiť, že spracúvanie ich osobných údajov prebieha u Prevádzkovateľa vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

Čl. II. Sprostredkovateľ

 1. Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorým Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb za nevyhnutým účelom, sú nasledovné subjekty:
  Automotive Services s.r.o., so sídlom Vozárová 5, 040 17 Košice, IČO: 47 863 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 36113/V, oddiel: Sro;
  kilian/amis s.r.o., so sídlom Vozárová 5, 040 17 Košice, IČO: 36 745 162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 19424/V, oddiel: Sro;
  K_CORP s.r.o., so sídlom Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 215 791,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 13437/V, oddiel: Sro;
  AMI Plus s.r.o., so sídlom Vansovej 12, 080 01 Prešov, IČO: 36 517 348,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č.: 17448/P, oddiel: Sro;
  Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 22949/B, oddiel: Sro;

Čl. III. Kategórie príjemcov osobných údajov

 1. Okrem Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa sa osobné údaje dotknutých osôb poskytujú: zamestnancom Prevádzkovateľa, povereným osobám Prevádzkovateľom, súdom, advokátom, exekútorom, notárom, znalcom, veriteľom, likvidátorom, daňovým úradom, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, NBS, Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a. s. , orgánom činným v trestnom konaní, ministerstvám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným ministerstvom, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom štátnej správy, orgánom štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou, miestnym orgánom štátnej správy, poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií.
 2. Vyššie uvedené kategórie príjemcov majú s Prevádzkovateľom dohodnutú mlčanlivosť o spracovaných osobných údajov, s ktorými sa dostanú do kontaktu, prípadne im mlčanlivosť o im poskytnutých osobných údajoch vyplýva zo všeobecných právny predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Čl. IV. Dotknuté osoby a kategorizácia osobných údajov

 1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ. Dotknutou osobou sú najmä no nie výlučne, fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu, predaj, servis, opravu alebo požičanie motorového vozidla alebo fyzické osoby ktoré si zakúpili, predali, poskytli za účelom vykonania servisného úkonu, nechali si opraviť alebo požičali si motorové vozidlo u Prevádzkovateľa (ďalej aj „Dotknutá osoba“).
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracované Prevádzkovateľom v nevyhnutnom rozsahu, pri zachovaní našich oprávnených záujmoch pri nepochybnom dôraze na ochranu poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje Dotknutých osôb,  spracúvame na základe uzatvorených záväzkových vzťahov alebo na základe poskytnutého súhlasu dotknutej osoby.
 3. Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, sú rozdelené do nasledovných kategórií:
  a) Bežné osobné údaje:
  meno a priezvisko, vrátane rodného priezviska
  dátum narodenia
  adresu trvalého bydliska
  tel. číslo, email
  číslo účtu / IBAN
  b) Osobitné osobné údaje:
  rodné číslo
  číslo občianskeho preukazu alebo pasu (prípadne iný preukaz totožnosti)

Čl. V. Účel spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb sú získavané a spracovávané výlučne v súlade s GDPR. Buď je to spracovávanie osobných údajov Dotknutých osôb po poskytnutí relevantného súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo je to spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre účely plnenia jednotlivých záväzkov, prípadne pre účel, ktorý si vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvane v tomto rozsahu:

Čl. VI. Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvame na základe rôznych právnych základov, vždy v absolútnom súlade s požiadavkami na spracovanie osobných údajov definovanými v GDPR. Právne základy spracovania osobných údajov sú nasledovné:
 1. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb s ich výslovným súhlasom je aplikované pre účely marketingu, ak neprichádza do úvahy spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Marketingovými účelmi sú najmä, no nie výlučne nasledovné:

 • Ponuka produktov a služieb, ktorú môžeme zasielať najmä v elektronickej forme (e-mail, SMS, telefonickým rozhovorom) alebo písomnou formou;
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám Dotknutých osôb;
 • Prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov (Dotknutých osôb) s využívanými produktmi a službami.

Poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas trvá po dobu, kým nie je Dotknutou osobou odvolaný, najviac po dobu 11 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný v elektronickej forme e-mailom na adrese osobneudaje@gabriel.sk alebo v písomnej forme listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice.

 1. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Osobitným právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb je existencia zmluvného vzťahu, prípadne predzmluvná negociácia, ktorá so sebou prináša aj nevyhnutnosť spracovania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané pre účely negociácie pri uzatváraní zmluvy, uzatvorenia a existencie zmluvného vzťahu, ako aj zmene a spravovaní osobných údajov uvedených v už existujúcej zmluve.

V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov Dotknutých osôb úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez poskytnutia osobných údajov pre účely riadneho plnenia zmluvy by bolo objektívne nemožné plniť dohodnuté záväzky zo zmlúv.

 1. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov (Auto Gábriel Košice s.r.o.) má oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu voči Dotknutým osobám, ktoré s ňou uzatvorili zmluvný vzťah, ktorého sa priamy marketing týka. Priamy marketing je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže sa prostredníctvom neho propagujú tovary a služby obdobného charakteru, o ktoré môžu Dotknuté osoby prejaviť záujem a ktoré sú úzko späté s nimi uzatvorenými záväzkami.

Prevádzkovateľ je oprávnený  na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od Dotknutých osôb zasielať obsah priameho marketingu.

Oprávnený záujem spočíva najmä v nasledovných okruhoch:

 • Vývoj činnosti smerujúcej ku poskytovaniu tovarov a služieb v čo najvyššej kvalite a zlepšovanie pro-zákazníckeho prístupu;
 • Starostlivosť o potreby Dotknutých osôb;
 • Snaha o lepšie porozumenie potrebám Dotknutých osôb, vrátane poskytovania písomných tlačív na štatistické zaznamenávanie ich spokojnosti;
 • Vylepšovanie aktuálnych služieb a vývoj a následná testovacia prevádzka nových služieb;
 • Zasielanie informačných materiálov, ktoré budú podľa nás pre Dotknuté osoby zaujímavé/prínosné/potrebné.

Čl. VII. Lehota uchovania osobných údajov 

 1. Prvotne si dovoľujeme uviesť, že lehota na uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a taktiež bola nami určená v nižšie uvedenom rozsahu.
 1. Osobné údaje Dotknutých osôb sú primárne spracované v rozsahu uzatvorených zmlúv, aby bolo možné riadne plniť záväzky Prevádzkovateľa. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov z toho vyplývajúcich sú Osobné údaje Dotknutých osôb uchovávané v rozsahu a lehote, ako ustanovujú jednotlivé právne predpisy.
 1. Osobné údaje Dotknutých osôb uchovávame po dobu trvania ich zmluvy, aby sme mohli Dotknutým osobám poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
 1. Na základe § 35 ods. 3 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve je určená povinnosť uchovávať účtovné dokumenty a podklady po dobu 10 rokov, teda vrátane osobných údajov v nich určených.
 1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
  Zákazkové listy a zmluvy o vykonaní servisných služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
  Ostatné zmluvy o poskytnutí služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
 1. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely sa uchovávajú Prevádzkovateľom po dobu 11 rokov.
 1. Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté v rámci spotrebiteľských súťaží, vernostných programov sú uchovávané najdlhšie po dobu, ktorú je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre účely súťaže (pokiaľ nepominul dôvod a účel ich spracovania), teda do dňa skončenia súťaže, prípadne do skončenia zaradenia do vernostného programu.
 1. Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté prostredníctvom online mediálnych kanálov sa uchovávajú po dobu 18 mesiacov.
 1. Pri nakladaní s osobnými údajmi dotknutých osôb striktne dodržiava a aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, ktorého podstata spočíva v tom, že po uplynutí doby/pominutí účelu uchovávania osobných údajov (v rámci vyššie uvedených lehôt) sú osobné údaje Dotknutej osoby automaticky vymazané zo všetkých Prevádzkovateľovi dostupných databáz. Prevádzkovateľ má prísne nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, preto tie sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutný čas.

Čl. VIII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

čl. 7 GDPR
Podmienky vyjadrenia súhlasu

 1. Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Článok 13 GDRP
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

 1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
  a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
  b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
  c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
  d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
  e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
  f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.
 1. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:
  a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
  c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
  d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
  f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 1. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
 1. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.  

Článok 15 GDPR
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  a) účely spracúvania;
  b) kategórie dotknutých osobných údajov;
  c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.
 3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Článok 16 GDRP
Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Článok 17 GDRP
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
  d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
 2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Článok 18 GDRP
Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Článok 19 GDRP
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Článok 20 GDRP
Právo na prenosnosť údajov

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
  b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Článok 21 GDRP
Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Článok 22 GDRP
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
  a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
 4. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Čl. IX. Automatizované spracovanie osobných údajov 

 1. Prevádzkovateľ si dovoľuje touto cestou dať Dotknutým osobám na vedomie, že používa automatizované spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb. Automatizované spracovanie osobných údajov je také spracovanie osobných údajov, pri ktorom sa využívajú automatické informačné systémy (aplikácie resp. iný softvér IT technológií, elektronické kalkulačky a iné).
  Profilovanie používa Prevádzkovateľ pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb, najmä zrýchlenie vybavovania jednotlivých procesov pri poskytovaní služieb, vyhodnocovania personalizácie konkrétnych podmienok poskytnutia tovaru a služby pre Dotknutú osobu. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa personalizovanej ponuky Dotknutým osobám.

Čl. X. Dozorný orgán; Podrobnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných orgánov

 1. Dozorný orgán zodpovedný za ochranu a dodržiavanie požiadaviek na spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webový kontakt: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (ďalej aj „Úrad na ochranu osobných údajov“). Dotknuté osoby majú právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade, ak sa domnievajú, že ich práva pri spracovaní osobných údajov boli porušené.
 1. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov Dotknutých osôb, nás môžu Dotknuté osoby kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresyosobneudaje@gabriel.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice.
 1. Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach budú Dotknutej osobe, ktorá požadovala poskytnutie informácie alebo podala podnet/pripomienku v zmysle čl. X. ods. 2 Informácie o spracovaní osobných údajov, poskytnuté, v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podania/podnetu/pripomienky. Prevádzkovateľ je oprávnení lehotu predĺžiť o 60 dní v prípade, ak si to vyžaduje zložitosť riešenia podania/podnetu/pripomienky alebo počet doručených podaní/podnetov/pripomienok. V prípade potreby bude Prevádzkovateľ o predĺžení lehoty s uvedeným odôvodnením predĺženia informovať Dotknutú osobu do 30 dní odo dňa doručenia podania/podnetov/pripomienok Dotknutej osoby.
   
 1. V prípade, ak bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutou osobou, ten je možné kedykoľvek odvolať výlučne v písomnej forme, riadne podpísaný a identifikovateľný, prípadne prostredníctvom e-mailu, ktorý však musí spĺňať podmienku riadnej individualizácie a identifikácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby je možné odvolať nasledovným spôsobom:
 • zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na email osobneudaje@gabriel.sk;
 • zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice;
 • písomným oznámením o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov podaným v ktorejkoľvek prevádzke Auto Gábriel, s.r.o. Košice.

5. Pre prípad, že sa odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov týka zasielania informačných listov o tovaroch a službách prostredníctvom e-mailu (e-newsletter), ten je možné vykonať okrem vyššie uvedených možností v čl. X ods. 4 Informovaného súhlasu so spracovaním osobných údajov, aj kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke alebo záhlaví každého reklamného mailu.